Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินหลักสูตรฝึกอบรม องค์กรฝึกอบรม
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมการแพทย์ทหารบก ครั้งที่ 1/2565
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม ครั้งที่ 2/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลชุมแพ ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ครั้งที่ 2/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2565
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ครั้งที่ 13/2564
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2565
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลดอนตาล ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลลาดยาว ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลหนองบัว ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลแม่วงก์ ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลหนองกี่ ครั้งที่ 2/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ครั้งที่ 2/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2565
ขณะนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครสอบ
หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรที่เปิดรับสมัคร สมัครแล้วจำนวน รับสมัครจำนวน
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 1/2565 0 50
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2565 0 50
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ครั้งที่ 2/2565 0 50
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 2/2565 0 50
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 3/2565 0 50