Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

 

           ประกาศนียบัตรที่ได้สิทธิการขยายตามมติ กพฉ. ครั้งที่ 4/2563 และตามบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.2563 พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ ดังนี้

 

1) หนังสือแจ้งเวียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 

2) หนังสือแจ้งเวียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 

3) รายชื่อ ประเภทปฏิบัติการแพทย์

 

ระดับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นพฉ.)

 

 

ระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

 

รายชื่อเพิ่มเติม (จฉพ)

 

ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

 

เรียงลำดับอักษร (ก - ณ)

 

เรียงลำดับอักษร (ด - ม)

 

เรียงลำดับอักษร (ย - อ)

 

รายชื่อเพิ่มเติม (พฉพ)

 

ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) 

 

เรียงลำดับอักษร (ก - ท)

 

เรียงลำดับอักษร (ธ - ภ)

 

เรียงลำดับอักษร (ม - อ)

 

รายชื่อเพิ่มเติม (อฉพ.)

 

ทั้งนี้  

- ผู้ที่มีสิทธิอยู่ในกลุ่มที่ 1  ได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตร  ไปถึงวันที่ 29 กันยายน 2564

- ผู้ที่มีสิทธิอยู่ในกลุ่มที่ 2  ได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตร  ไม่เกิน 1 ปี หลังมคฉ. 1 บังคับใช้ หรือจนประกาศนียบัตรหมดอายุ

 

4) รายชื่อ ประเภทอำนวยการ

 

5) Infographic การขยายอายุประกาศฯ

 

6) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่ออายุประกาศนียบัตร    

 

7) ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการการรับรององค์กร และหลักสูตรการศึกษาหรือการฝึกอบรมการให้ประกาศนียบัตรฯ

หมายเหตุ   หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องตามที่ มคฉ. 1 กำหนด  "ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ"

 

8) คำถาม - คำตอบ การขยายอายุประกาศนียบัตร การต่ออายุฯ

 

ประกาศ ณ วันที่  25   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564