Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

1. ประกาศ อศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการต่ออายุประกาศนียบัตร

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2560

 

2. ประกาศ อศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการต่ออายุประกาศนียบัตร

นักปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2561

 

3. ประกาศ อศป. ว่าด้วยโรคที่ไม่สมควรเป็นผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561

 

4. ประกาศ อศป. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตร

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2561

 

5. ประกาศ อศป. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

เพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2561