Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

แบบฟอร์มการขอรับการรับรองจาก อศป. (ยกเลิก)

แบบประเมินตนเองเพื่อขอเป็นองค์กรฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (SAR ระดับ EMR)

แบบประเมินตนเองเพื่อขอเป็นองค์กรฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (SAR ระดับ EMT)

แบบประเมินตนเองเพื่อขอเป็นองค์กรฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)

4 แบบประเมินตนเองเพื่อขอต่ออายุเป็นองค์กรฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (SAR ระดับ EMR)   

5 แบบประเมินตนเองเพื่อขอต่ออายุเป็นองค์กรฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (SAR ระดับ EMT)