Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่2/2561 โรงพยาบาลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่2/2561

                                                 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2561

                                          ณ โรงพยาบาลปราณบุรี  อ.ปราณบุรี   จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

       

                                                   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

                                     โรงพยาบาลปราณบุรี  อ.ปราณบุรี   จ.ประจวบคีรีขันธ์

                                                     โทรศัพท์  032-825590

                                             ผู้รับผิดชอบ  นางน้ำทิพย์     เผ่าพันธุ์