Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี เปิดฝึกอบรม รุ่น 1/63

องค์กรฝึกอบรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี
ที่อยู่
ภูมิภาค    จังหวัด    สงขลา
หลักสูตร
01 - การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน [รุ่นที่ 1/2563]
วันที่ประกาศ
27 พ.ย. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
วันที่ฝึกอบรม
06 ม.ค. 2563 - 10 ม.ค. 2563
วันที่คัดเลือก
27 ธ.ค. 2562
สถานที่/ห้อง
โรงพยาบาลสมเด็จ ฯ นาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ห้องประชุมดาวเรือง 3 ชั้น 5 อาคารอุดมสิริเวชรักษ์
วันและเวลาการฝึกอบรม
  - ประกาศคัดเลือกผู้อบรมวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
- อบรมวันที่ ๖ มกราาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
เอกสารสำคัญ
๑. ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๕๐๐บาท
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับ
- อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่ง อศป. เห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ์ศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ
- ไม่เคยต้องโทษจำคุยโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ
- ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
- ไม่เป็นโรคที่ อศป. ประกาศกำหนด
- ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๓. เอกสารประกอบการสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ๑.๕ นิ้ว
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
๔. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
๖. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวฐิติพร อ่อนหวาน โทร    0899611669
 
หมายเหตุ
 

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลได้ที่ เว็ปไซด์ สพฉ.
>>>>http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/TNSFrontEnd/Default.aspx


ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zm7KMJrhGjMSEn_dGZfqz35b8OBLlWdg


*** ทางผู้จัดขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรมหากผู้เข้าอบรมไม่ถึงจำนวนที่กำหนดและจะคืนเงินค่าลงทะเบียนให้ภายหลัง
*** ให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ถูกคัดเลือก นำเอกสารตัวจริงนำมายื่นในวันฝึกอบรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓