Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

แจ้งมติ อศป. เรื่องขยายเวลาดำเนินการฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม

    ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม

ที่ดำเนินการหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์

ขั้นสูง ที่ได้เปิดการอบรมภาคทฤษฎีไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรมเข้ารับการฝึกปฏิบัติการฉุกเฉิน

ในสถานการณ์จริงตามข้อกำหนดของหลักสูตร ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นั้น

 

    ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้นำเสนอประเด็นดังกล่าว ต่อ อศป. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการดำเนินการฝึกอบรมโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวแก้ผู้รับผิดชอบองค์กรฝึกอบรมเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

>>หนังสือแจ้งมติ อศป.<<