Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCEเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม

                                                                                                                                      

                ตามที่ ได้มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตร นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

                เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบและผู้เกี่ยวข้อง อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอเลื่อนการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉิน  การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งการจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) และเปิดรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพิ่มเติม ดังประกาศแนบท้ายนี้

                ทั้งนี้ การสอบภาคทฤษฎี (MCQ) จะจัด ณ สถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับการสอบสำเร็จการศึกษา โดยจะประกาศแจ้งรายชื่อผู้สมัครสอบและสถานที่สอบอีกครั้ง ทางหน้าเว็บไซต์นี้

 สถานที่จัดสอบตามสถาบันการศึกษามีดังนี้

                1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่สอบ คือ ห้องประชุมสมพร โพธินาม

                2.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สถานที่สอบ คือ อาคาร ICT

                3.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่สอบ คือ ห้อง 318-319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการ แพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

                4.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถานที่สอบ คือ อาคารนวมินทร์ 1 ห้อง 620

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ<<

>>ระเบียบการสอบ<<

>>ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน<<