Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

แจ้งขยายวันสอบ long case เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

          ตามที่ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบ Long case เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกำหนดวันสอบ คือ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2564 ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดไปแล้วนั้น

          เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สถานพยาบาลมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยง สถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อผู้สอบเป็นอย่างมาก ดังนั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอแจ้งขยายวันสอบ Long case ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ผู้สอบสามารถดำเนินการสอบ Long case ในครั้งนี้ต่อไปได้