Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

การประชุมวิชาการออนไลน์ การพัฒนาผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับ กพฉ. ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๖๓ และมคฉ.๑

                 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๖๓ และ มคฉ.๑ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐  การประชุมผ่านโปรแกรม youtube >>>> https://www.youtube.com/watch?v=KKSUyxCynJQ update

เอกสารประกอบการประชุม

๑) กำหนดการประชุมฯ  Download

๒) ข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๓ Download

๓) มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) Download 

๔) การขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตร และการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม(มคฉ.๒) Download

๔) แนวทางการดำเนินการตามข้อบังคับใหม่ และ มคฉ.๑ เกี่ยวกับองค์กรฝึกอบรม Download

๕) แนวทางการดำเนินการตามข้อบังคับใหม่ และ มคฉ.๑ ที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการ Download 

๖) แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ Download