Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

การสำรวจข้อมูลองค์กรฝึกอบรม

              สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอสำรวจข้อมูลองค์กรการศึกษาและฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อศป. ตามข้อบังคับเดิมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดรูปแบบองค์กรฝึกอบรมให้มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนด โดยขอให้องค์กรการศึกษาฝึกอบรมดำเนินการบันทึกและส่งข้อมูลผ่านทาง Google Form  ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

 หนังสือแจ้งเวียน

 เอกสารแนบท้าย

   หนังสือ เรียน นพ.สสจ.   Download
   หนังสือ เรียน ผอ. รพ.   Download
   หนังสือ เรียน ผอ. วสส   Download
   หนังสือ เรียน คณะบดี   Download
   หนังสือ เรียน ผอ.นาวิกเวชกิจฯ   Download
   หนังสือ เรียน ผอ.วิทยาลัยพระปกเกล้า   Download
   หนังสือ เรียน ผอ.ศูนย์เอราวัณ กทม   Download
   หนังสือ เรียน ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเสนารักษ์   Download
   รายชื่อ องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อศป.   Download
   สิ่งที่ส่งมาด้วย   Download