Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

การเลือกสนามสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่อง การเลือกสนามสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

          ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้รับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดังเอกสารแนบ

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

ประกาศเรื่องเลื่อนการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)

          ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดให้ผู้ที่ทำการสมัครสอบภาคปฏิบัติทุกท่านทั้งที่ได้สมัครสอบไว้แล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และที่สมัครสอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ทำการเลือกสนามสอบภาคปฏิบัติใหม่ทั้งหมด ในวันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสนามสอบที่ท่านได้ทำการเลือกไว้จะถือเป็นโมฆะ

          ทั้งนี้ หากท่านไม่ทำการเลือกสนามสอบภาคปฏิบัติใหม่ภายในวันที่กำหนด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะทำการเลือกสนามสอบให้ท่านโดยอัตโนมัติ

                คู่มือการเลือกสนามสอบใหม่