Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม)

          ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม) และได้ดำเนินการจัดให้มีการจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ คณะทำงานประเมินและการสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม จากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ในระดับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้พิจารณาและรับรองผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในการสอบครั้งนี้ จำนวน ๒๑ คน ตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ