Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม)

     ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดให้มีการสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น

     ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในการสอบครั้งนี้ ตามแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

>> ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ <<