Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการ ฯ

     ตามที่ กพฉ. ออกข้อบังคับการกำหนดผู้ปฏิบัติการ ฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ (แผนการเปลี่ยนผ่านภายใน ๓ ปี) โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สพฉ.วางแผนการเปลี่ยนผ่านสำหรับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑,๒๐๐ คน โดยต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด
   คุณสมบัติเข้ารับการอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่าน คือ (๑)เป็นผู้ที่เคยได้รับประกาศนียบัตร ตามข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ ฯ (๒)ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรสาขาใดสาขาหนึ่ง (๓)เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติการกับหน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล หรือหน่วยงานหรือองคกร์อื่นที่ กพฉ.กำหนด (๔)ผู้มีสิทธิเปลี่ยนผ่าน คือผู้ที่เคยได้รับประกาศนียบัตรและได้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาล โดยแบ่งกลุ่มประกาศนียบัตรออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้(๔.๑)พฉพ.ที่ประกาศนียบัตรหมดอายุ ก่อนวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๓ (๔.๒)พฉพ.ที่ประกาศนียบัตรหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๓เป็นต้นมา
    ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อขอรับการเปลี่ยนผ่านดังนี้ (๑)ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนผ่านฯ (๒)กรอกแบบฟอร์มและให้ผู้บริหารหน่วยรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติการในสังกัด (๓)ยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงผ่านเว็บไซต์สพฉ.เท่านั้น (๔)สพฉ.จะตรวจสอบข้อมูลและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ (๕)ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีเข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่านได้จากหน้าเว็บไซต์:อัพเดทรายชื่อทุกสัปดาห์ (๖)ให้ผู้มีรายชื่อทำการเลือกสถานที่จะเข้ารับการอบรม (รายชื่อองค์ฝึกอบรม) (๗)เข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่องค์กรกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม ๑) แนวทางการดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนผ่านคลิก ๒)การสมัครใช้งาน ๓) หนังสือแจ้งเวียนสสจ.คลิก ๔)คำถามที่พบบ่อยคลิก