Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดให้มีการสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น

     ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) ตามแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ)          รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE)