Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

          ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการขอสมัครสอบ สำหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ ๑    >>คลิก<<

เว็บไซต์ในการสมัครสอบ    >>คลิก<<