Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปีงบประมาณ ๖๕ รอบที่ ๑ - ๒ - ๓

              สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเปลี่ยนผ่านเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ ในการเป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้าอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
                -ประกาศสพฉ.รอบ ๑ ตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ ๑  
 -ประกาศสพฉ.รอบ ๒  ตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ ๒ 
               - ประกาศ สพฉ.รอบ ๓ >ตรวจสอบรายชื่อ รอบ ๓

หมายเหตุ กรณีตรวจสอบรายชื่อจากรอบที่ ๑, ๒ และ ๓ แล้วไม่พบชื่อ  สพฉ.อยู่ระหว่างจัดทำรายชื่อ รอบที่ ๔  
กำหนดการฝึกอบรม และรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม