Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม)

          ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น พบว่ามีผู้มีสิทธิสมัครสอบอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบ จึงเปิดรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการขอสมัครสอบ สำหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ ๑    >>คลิก<<

เว็บไซต์ในการสมัครสอบ    >>คลิก<<

หมายเหตุ : ชำระเงินค่าสมัครสอบ ณ หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น หากชำระเงินผ่านช่องทางอื่น ขอสงวนสิทธิ์การสมัครสอบในครั้งนี้