Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ทำการรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครสอบไปแล้วนั้น

     บัดนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ในวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ)            ระเบียบการสอบภาคทฤษฎี (MCQ)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) รอบเช้า     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) รอบบ่าย     ระเบียบการสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)