Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


ประกาศ ตำแหน่ง เกณฑ์ หลักฐานที่ใช้ยื่น
อฉพ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพย์ ช่วง 3-6 เดือนก่อนหมดอายุ ผ่านการอบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
หรือ CEPA 5คะแนน หรือผลการปฏิบัติการฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
น้อยกว่า 3 เดือนก่อนหมดอายุ ผ่านการอบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
และ CEPA 5คะแนน หรือผลการปฏิบัติการฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
เมื่อหมดอายุประกาศครบ 180 วัน
พฉพ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ช่วง 3-6 เดือนก่อนหมดอายุ ผ่านการอบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
และ CEPA 10 คะแนน หรือ ผลการปฏิบัติการฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง
น้อยกว่า 3 เดือนก่อนหมดอายุ ผ่านการอบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
และ ผลการปฏิบัติการฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง หรือ CEPA ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
เมื่อหมดอายุประกาศครบ 180 วัน
จฉพ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ช่วง 3-6 เดือนก่อนหมดอายุ ผ่านการอบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
และ CEPAไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ ผลการปฏิบัติการฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 40 ครั้ง
น้อยกว่า 3 เดือนก่อนหมดอายุ ผ่านการอบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
และ CEPAไม่น้อยกว่า 40 คะแนน และ ผลการปฏิบัติการฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 40 ครั้ง
เมื่อหมดอายุประกาศครบ 180 วัน
นฉพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ช่วง 3-6 เดือนก่อนหมดอายุ ผ่านการอบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นสูง
และ CEPA ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน หรือ ผลการปฏิบัติการฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง
น้อยกว่า 3 เดือนก่อนหมดอายุ ผ่านการอบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นสูง
และ CEPAไม่น้อยกว่า 50 คะแนน และ ผลการปฏิบัติการฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง
เมื่อหมดอายุประกาศครบ 180 วัน