Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศแจ้ง เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง เลื่อนการจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

>>ประกาศสถาบัน<<