Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีบประมาณ ๒๕๖๓

 

     ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดให้มีการสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ

(OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

     บัดนี้ คณะทำงานประเมินและการสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่าน

การศึกษาหรือฝึกอบรมจากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป. รับรอง ในระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย์ ได้พิจารณาและรับรองผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSCE) ตามประกาศและรายชื่อ

แนบท้ายประกาศนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศสถาบัน             รายชื่อผู้สอบผ่าน MCQ           รายชื่อผู้สอบผ่าน OSCE