Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT ๑๑๕ ชั่วโมง)

ประกาศรับสมัคร 26 พ.ย. 2563 - 15 ธ.ค. 2563 สมัครได้ที่    >>คลิก<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์: วันที่ 18 ธันวาคม 2563

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์: วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระยายอ ชั้น 5

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม: วันที่ 29 ธันวาคม 2563

(ทางเว็บไซต์ สพฉ. และ FB : EMS เจ้าพระยาอภัยภูเบศร)

        ** รับจำนวน 40คน ** ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 9,000 บาท 

-เข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2564 – 28 มีนาคม 2564

เข้าอบรม ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00น.

-ฝึกภาคปฏิบัติระหว่างการอบรม (คนละ 4วัน) ในวันเสาร์ – อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น.

-ฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยเก็บประสบการณ์ดูแลผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุ โดยฝึกงานในโรงพยาบาลที่

ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพในพื้นที่ จำนวน 10 เคส ได้ตามเวลาที่กำหนด

 

เอกสารสำคัญ

**ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 26 ธันวาคม 2563 

ให้ยื่นหลักฐานดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 1 ใบ

3. ใบรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 1 ใบ

(หากไม่มีหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน ขอไม่รับสมัครเข้ารับการอบรมทุกกรณี)

** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นส.นัฐกรานต์ ยุทธนไพบูลย์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

โทร 089-9366561