Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

     

 

     ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดให้มีการสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น

     ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ดังเอกสาร

แนบนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

>>รายชื่อผู้สอบผ่าน<<