Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาลงทะเบียนและเวลาสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)

ตามระเบียบการสอบแนบท้ายนี้

>>ระเบียบการสอบ<<