Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตรจากการประชุมคณะอนุกรรมฉุกเฉินการแพทย์

รายชื่อผู้ปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตรจากการประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 5/2563

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตร ให้ติดต่อขอรับบัตร Smart Card ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามขั้นตอนการติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ กับ ธ.ก.ส. ดังนี้