Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Long case เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านประมวลผลการบูรณาการปฏิบัติการฉุกเฉินรายยาว

สำหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Long case)

ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

>>รายชื่อผู้สอบผ่าน<<