Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๑ ปี)

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๑ ปี)

          โดยเป็นการสมควรประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๑ ปี) ให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาจากองค์กรการศึกษาที่ อศป. รับรอง ในระหว่าง วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ไม่สามารถเข้ารับการสอบ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้ตามระบบปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๑ ปี) เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว มีสิทธิปฏิบัติการฉุกเฉิน และช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ตามกฎหมาย โดยประกาศนียบัตรมีอายุหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการแุกเฉินการแพทย์ (๑ ปี) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ