Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

แจ้งแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑)

          ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ และตามมติ กพฉ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) โดยมีผลนับแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามข้อบังคับ กพฉ. ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ดังนี้

--->     ๑. แนวทางการขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรที่เคยรับรองอยู่เดิม                                                 Infographic

--->     ๒. แนวทางการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการที่เคยได้รับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่        Infographic

--->     ๓. แนวทางการขอรับประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรมสำหรับองค์กรที่เคยรับรองอยู่เดิม                                                 Infographic