Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียดการฝึกอบรม

องค์กรฝึกอบรม โรงเรียนเสนารักษ์ กรมการแพทย์ทหารบก
หลักสูตร การฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 2/2564
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 02/08/2564 ถึง 15/10/2564
เริ่มการฝึกอบรม - สิ้นสุดการฝึกอบรม 16/08/2564 ถึง 22/10/2564
วันประกาศผลการคัดเลือก 30/09/2564
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
Website
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม เฉพาะนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ รุ่นที่ 24 เท่านั้น
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง 1. ใบ cert.niems 01 ( ติดรูปถ่ายหน้าตรง ) 2. ใบ cert.niems 03 ( ประทับตราหน่วยงานที่ฝึก ) 3. สำเนาวุฒิการศึกษา ( เซ็นสำเนาถูกต้อง ) 4. สำเนาบัตรประชาชน ( เซ็นสำเนาถูกต้อง )
ผู้รับผิดชอบ จ.ส.อ. หญิง ชณภักช์ โกญจนวรรณ
เบอร์ติดต่อ 0642236922
หมายเหตุ เฉพาะนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ รุ่นที่ 24 เท่านั้น