Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียดการฝึกอบรม

องค์กรฝึกอบรม โรงพยาบาลขอนแก่น
หลักสูตร การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 3/2563
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 09/09/2564 ถึง 30/09/2564
เริ่มการฝึกอบรม - สิ้นสุดการฝึกอบรม 18/10/2564 ถึง 22/10/2564
วันประกาศผลการคัดเลือก 01/10/2564
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
Website
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม 1. อบรม ช่วงเวลา 08.00-17.00 น เว้น วันหยุดราชการ
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น 3.สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 แผ่น 3. วุฒิการศึกษษ ม3 หรือ เทียบเท่า
ผู้รับผิดชอบ สุภลักษณ์ ชารีพัด
เบอร์ติดต่อ 086-6341707
หมายเหตุ