Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียดการฝึกอบรม

องค์กรฝึกอบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
หลักสูตร การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 1/2564
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 09/09/2564 ถึง 15/09/2564
เริ่มการฝึกอบรม - สิ้นสุดการฝึกอบรม 17/09/2564 ถึง 21/09/2564
วันประกาศผลการคัดเลือก 16/09/2564
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
Website
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม 17-21 กันยายน 2564
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง วุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
ผู้รับผิดชอบ นางจุฑามณี พละศิลา
เบอร์ติดต่อ 0885729755
หมายเหตุ