Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียดการฝึกอบรม

องค์กรฝึกอบรม โรงพยาบาลคลองขลุง
หลักสูตร การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 1/2565
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 15/09/2564 ถึง 21/09/2564
เริ่มการฝึกอบรม - สิ้นสุดการฝึกอบรม 22/09/2564 ถึง 30/09/2564
วันประกาศผลการคัดเลือก 21/09/2564
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
Website
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรม เริ่มวันที่ 22 ก.ย.2564 และวันที่ 27-30 ก.ย.2564 ติดต่อทางเบอร์ 0997931320(คุณวลัย เมืองมา) เพื่อขอรับเอกสารการสมัคร
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง เอกสารแนบกับประกาศ
ผู้รับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วลัย เมืองมา
เบอร์ติดต่อ 0812845425
หมายเหตุ การฝึกอบรม เริ่มวันที่ 22 ก.ย.2564 และวันที่ 27-30 ก.ย.2564 ติดต่อทางเบอร์ 0994464445(คุณวลัย เมืองมา) เพื่อขอรับเอกสารการสมัคร