Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียด

องค์กรฝึกอบรม โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
หลักสูตร การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 1/ 2564
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 12/10/2021 - 26/11/2021
วันประกาศผลการคัดเลือก 29/11/2021
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
เอกสารแนบ
Website
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง สำเนาบัตรประขาขน ใบประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงสุด ใบส่งตัวเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้รับผิดชอบ นส.ชัยศรี กล้าณรงค์/นางจงรัก ปัญญาพล
เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 053611378
หมายเหตุ ไม่อยู่ในช่วงการกักตัว มีผลตรวจ ATK 24 ชม.ก่อนอบรม หรือได้รับการฉีดวัคซีน covid-19 ครบ ห้วงระยะอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ระบาดในพื้นที่