Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียด

องค์กรฝึกอบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักสูตร การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 4/ 2564
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 10/11/2021 - 30/11/2021
วันประกาศผลการคัดเลือก 12/11/2021
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
เอกสารแนบ
Website
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม รับเฉพาะผู้ปฏิบัติการในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามกลุ่มเป้าหมาย
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศีกษา เอกสารการส่งตัวจากหน่วยงาน ใบรับรองแพทย์
ผู้รับผิดชอบ ณัฐนันท์ ทัศนวิสุทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 0952469263
หมายเหตุ