Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียด

องค์กรฝึกอบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
หลักสูตร การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 1/ 2564
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 19/11/2021 - 06/12/2021
วันประกาศผลการคัดเลือก 08/12/2021
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
เอกสารแนบ
Website
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม รับเฉพาะอปท.และมูลนิธิที่สังกัดและอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง ใบสมัคร
ผู้รับผิดชอบ นางรัตติกร ช่างทอง
เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 085 014 8078
หมายเหตุ