Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียด

องค์กรฝึกอบรม โรงพยาบาลนครพนม
หลักสูตร การฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 1/ 2564
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 22/11/2021 - 27/11/2021
วันประกาศผลการคัดเลือก 29/11/2021
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
เอกสารแนบ
Website
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง ใบสมัคร แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ วุฒิการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางทิพย์วิภา สังข์อินทร์
เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 0655369695
หมายเหตุ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID 2 เข็ม