Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียด

องค์กรฝึกอบรม โรงพยาบาลหนองบัว
หลักสูตร การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 1/ 2565
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 15/11/2021 - 24/11/2021
วันประกาศผลการคัดเลือก 19/11/2021
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
เอกสารแนบ
Website
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม การรับสมัครอบรม EMR บุคคลที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2. จบการศึกษาภาคบังคับ (เกิดก่อนปี 2538 วุฒิ ป.6, เกิดปี 2538 เป็นต้นไป วุฒิ ม.3)
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด 4. ใบรับรองแพทย์ 5. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว 2 รูป อบรม 40 ชั่วโมง และเก็บเคสภาคสนาม 10 เคส
ผู้รับผิดชอบ วรรณวิสา จาบทอง
เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 082 880 4964
หมายเหตุ