Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียด

องค์กรฝึกอบรม โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
หลักสูตร การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 1/ 2565
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 24/11/2021 - 03/12/2021
วันประกาศผลการคัดเลือก 03/12/2021
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
เอกสารแนบ
Website https://www.facebook.com/NEMT2563
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 1. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)หรือเทียบเท่า 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่ง อศป. เห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดี ที่ อศป. เห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ 5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 6. ไม่เป็นโรคที่ อศป. ประกาศกำหนด 7. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 8. สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาตามที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม 1. เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธ.ค.64 และ 10 – 12 ธ.ค.64 (จำนวน 6 วัน) 2. อบรมภาคทฤษฎีและฝึกทักษะ ตั้งแต่เวลา 0800 - 1900 น. 3. การเก็บประสบการณ์ การออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ ต้องฝึกงานในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน มีรถพยาบาล ระดับ ALS จำนวน 10 เคส ได้ตามเวลาที่กำหนดภายใน 90 วัน 4. การแต่งกาย ชุดปฏิบัติการ ,ชุดฝึก , ชุดกีฬา ที่เหมาะสมในการฝึกปฏิบัติ
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง เอกสารที่ต้องนำมาในวันอบรม 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด 3. ใบรับรองแพทย์ 8 โรคร้าย 1 ใบ 4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (ถ้าไม่มีให้มาถ่ายรูปวันเข้าอบรม)
ผู้รับผิดชอบ เรือเอกชรัตน์ คงขาว
เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 0895484600
หมายเหตุ -