Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียด

องค์กรฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตร การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 1/ 2565
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 27/12/2021 - 21/01/2022
วันประกาศผลการคัดเลือก 12/01/2022
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
เอกสารแนบ
Website
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป 3) สำเนาทะเบียนบ้าน 4) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผู้รับผิดชอบ นายไมตรีิ ทอนเสาร์
เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 098-0969919
หมายเหตุ การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมเฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาเลือก ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น