Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


รายละเอียด

องค์กรฝึกอบรม โรงพยาบาลบัวใหญ่
หลักสูตร การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่/ปีการฝึกอบรม 5/ 2565
เริ่มการรับสมัคร - สิ้นสุดการรับ 01/01/2022 - 28/02/2022
วันประกาศผลการคัดเลือก 01/03/2022
ช่องทางการรับสมัคร เวปไซต์ของ อศป.
เอกสารแนบ
Website
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม อบรม วันที่ 21-25 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 -16.00 ห้องประชุมชั้น 5 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ. บัวใหญ่ ต. บัวใหญ่ อ. บัวใหญ่ จ. นคคราชสีมา การแต่งกาย ชุดสุภาพ
เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ รูปขนาด 1.5 นิ้ว 2 ใบ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนริศรา บัวทองหลาง
เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 062-4427482
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องอาศัยอยู่ จ. นครราชสีมา ไม่ได้เดินทางไปออกนอกพื้นที่ก่อนการจัดอบรม 14 วัน และฉีดวัคซีน covid อย่างน้อย 2 ครั้ง