Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์กรได้รับการรับรองตามมคฉ. ๑

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

2T10014 : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 093 356 6195
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T10015 : คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 0880636109
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T10015 : คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 0880636109
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T14001 : โรงพยาบาลอ่างทอง

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โทร : 081 132 5233
เวบไซต์ : http://ath.in.th/

2T14001 : โรงพยาบาลอ่างทอง

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โทร : 081 132 5233
เวบไซต์ : http://ath.in.th/

2T14001 : โรงพยาบาลอ่างทอง

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โทร : 081 132 5233
เวบไซต์ : http://ath.in.th/

2T20001 : โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

จังหวัด : ชลบุรี
โทร : 081 348 3042
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T20001 : โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

จังหวัด : ชลบุรี
โทร : 081 348 3042
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T22001 : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 086 315 6757
เวบไซต์ : http://ppkhosp.go.th/home.php

2T22001 : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 086 315 6757
เวบไซต์ : http://ppkhosp.go.th/home.php

2T22001 : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 086 315 6757
เวบไซต์ : http://ppkhosp.go.th/home.php

2T22002 : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 081 865 0383
เวบไซต์ : http://web.pnc.ac.th/html/

2T22002 : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 081 865 0383
เวบไซต์ : http://web.pnc.ac.th/html/

2T25002 : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

จังหวัด : ปราจีนบุรี
โทร :
เวบไซต์ : https://www.cpa.go.th/

2T25002 : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

จังหวัด : ปราจีนบุรี
โทร :
เวบไซต์ : https://www.cpa.go.th/

2T25002 : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

จังหวัด : ปราจีนบุรี
โทร :
เวบไซต์ : https://www.cpa.go.th/

2T30001 : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 044 235 906
เวบไซต์ : www.mnrh.go.th

2T30001 : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 044 235 906
เวบไซต์ : www.mnrh.go.th

2T30001 : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 044 235 906
เวบไซต์ : www.mnrh.go.th

2T30001 : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 044 235 906
เวบไซต์ : www.mnrh.go.th

2T30001 : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 044 235 906
เวบไซต์ : www.mnrh.go.th

2T31001 : โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร : 081 876 2207
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T31001 : โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร : 081 876 2207
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T32001 : โรงพยาบาลสุรินทร์

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 086 877 1169
เวบไซต์ : http://www.surinhospital.org/

2T32001 : โรงพยาบาลสุรินทร์

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 086 877 1169
เวบไซต์ : http://www.surinhospital.org/

2T32001 : โรงพยาบาลสุรินทร์

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 086 877 1169
เวบไซต์ : http://www.surinhospital.org/

2T33002 : โรงพยาบาลศรีสะเกษ

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T33002 : โรงพยาบาลศรีสะเกษ

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T34006 : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 089 5788901
เวบไซต์ : http://www.sunpasit.go.th/2014/

2T34006 : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 089 5788901
เวบไซต์ : http://www.sunpasit.go.th/2014/

2T34006 : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 089 5788901
เวบไซต์ : http://www.sunpasit.go.th/2014/

2T40001 : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 089 422 2469
เวบไซต์ : www.scphkk.ac.th/

2T40001 : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 089 422 2469
เวบไซต์ : www.scphkk.ac.th/

2T40002 : โรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 086 634 1707
เวบไซต์ : http://www.kkh.go.th/main.php

2T40002 : โรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 086 634 1707
เวบไซต์ : http://www.kkh.go.th/main.php

2T40002 : โรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 086 634 1707
เวบไซต์ : http://www.kkh.go.th/main.php

2T40002 : โรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 086 634 1707
เวบไซต์ : http://www.kkh.go.th/main.php

2T40002 : โรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 086 634 1707
เวบไซต์ : http://www.kkh.go.th/main.php

2T40002 : โรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 086 634 1707
เวบไซต์ : http://www.kkh.go.th/main.php

2T40002 : โรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 086 634 1707
เวบไซต์ : http://www.kkh.go.th/main.php

2T40003 : โรงพยาบาลศรีนครินทร์

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 087 374 0444

2T40003 : โรงพยาบาลศรีนครินทร์

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 087 374 0444

2T41001 : โรงพยาบาลอุดรธานี

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 0897125572
เวบไซต์ : http://www.udh.go.th/

2T41001 : โรงพยาบาลอุดรธานี

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 0897125572
เวบไซต์ : http://www.udh.go.th/

2T44001 : โรงพยาบาลมหาสารคาม

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 0 4374 0998
เวบไซต์ : www.mkh.go.th/

2T44001 : โรงพยาบาลมหาสารคาม

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 0 4374 0998
เวบไซต์ : www.mkh.go.th/

2T45020 : โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 0827601669
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T45020 : โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 0827601669
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T46002 : โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

จังหวัด : กาฬสินธุ์
โทร : 081 717 7077
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T46002 : โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

จังหวัด : กาฬสินธุ์
โทร : 081 717 7077
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

จำนวนทั้งหมด 584 รายการ
หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12