Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์กรได้รับการรับรองตามมคฉ. ๑

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

2T50001 : โรงพยาบาลนครพิงค์

จังหวัด : เชียงใหม่
โทร : 081 724 8155
เวบไซต์ : http://www.nkp-hospital.go.th/

2T50001 : โรงพยาบาลนครพิงค์

จังหวัด : เชียงใหม่
โทร : 081 724 8155
เวบไซต์ : http://www.nkp-hospital.go.th/

2T50001 : โรงพยาบาลนครพิงค์

จังหวัด : เชียงใหม่
โทร : 081 724 8155
เวบไซต์ : http://www.nkp-hospital.go.th/

2T50001 : โรงพยาบาลนครพิงค์

จังหวัด : เชียงใหม่
โทร : 081 724 8155
เวบไซต์ : http://www.nkp-hospital.go.th/

2T52001 : โรงพยาบาลลำปาง

จังหวัด : ลำปาง
โทร : 054-237400
เวบไซต์ : www.lph.go.th/

2T52001 : โรงพยาบาลลำปาง

จังหวัด : ลำปาง
โทร : 054-237400
เวบไซต์ : www.lph.go.th/

2T52001 : โรงพยาบาลลำปาง

จังหวัด : ลำปาง
โทร : 054-237400
เวบไซต์ : www.lph.go.th/

2T52001 : โรงพยาบาลลำปาง

จังหวัด : ลำปาง
โทร : 054-237400
เวบไซต์ : www.lph.go.th/

2T53001 : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จังหวัด : อุตรดิตถ์
โทร : 081 962 2536
เวบไซต์ : www.uttaradit-hosp.go.th

2T53001 : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จังหวัด : อุตรดิตถ์
โทร : 081 962 2536
เวบไซต์ : www.uttaradit-hosp.go.th

2T53001 : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จังหวัด : อุตรดิตถ์
โทร : 081 962 2536
เวบไซต์ : www.uttaradit-hosp.go.th

2T53001 : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จังหวัด : อุตรดิตถ์
โทร : 081 962 2536
เวบไซต์ : www.uttaradit-hosp.go.th

2T54001 : โรงพยาบาลแพร่

จังหวัด : แพร่
โทร : 083 3248970
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T54001 : โรงพยาบาลแพร่

จังหวัด : แพร่
โทร : 083 3248970
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T57001 : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

จังหวัด : เชียงราย
โทร : 0813724352
เวบไซต์ : http://www.crhospital.org/home/

2T57001 : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

จังหวัด : เชียงราย
โทร : 0813724352
เวบไซต์ : http://www.crhospital.org/home/

2T57001 : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

จังหวัด : เชียงราย
โทร : 0813724352
เวบไซต์ : http://www.crhospital.org/home/

2T57001 : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

จังหวัด : เชียงราย
โทร : 0813724352
เวบไซต์ : http://www.crhospital.org/home/

2T60001 : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 080 1555579
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T60001 : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 080 1555579
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T60001 : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 080 1555579
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T63001 : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัด : ตาก
โทร : 00000
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T63001 : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัด : ตาก
โทร : 00000
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T63001 : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัด : ตาก
โทร : 00000
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T65001 : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

จังหวัด : พิษณุโลก
โทร : 055-230700
เวบไซต์ : www.budhosp.go.th/

2T65001 : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

จังหวัด : พิษณุโลก
โทร : 055-230700
เวบไซต์ : www.budhosp.go.th/

2T67010 : โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 081 786 5674
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T67010 : โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 081 786 5674
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T70001 : โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 082 496 5735

2T70001 : โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 082 496 5735

2T70001 : โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 082 496 5735

2T72001 : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081-384-6494
เวบไซต์ : www.yrh.moph.go.th/

2T72001 : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081-384-6494
เวบไซต์ : www.yrh.moph.go.th/

2T72001 : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081-384-6494
เวบไซต์ : www.yrh.moph.go.th/

2T76001 : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 086 760 1975
เวบไซต์ : www.phrachomklao.go.th/

2T76001 : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 086 760 1975
เวบไซต์ : www.phrachomklao.go.th/

2T76001 : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 086 760 1975
เวบไซต์ : www.phrachomklao.go.th/

2T76002 : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 088 946 4924
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T76002 : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 088 946 4924
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T76002 : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 088 946 4924
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T76002 : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 088 946 4924
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T77001 : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 084 413 6596
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T77001 : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 084 413 6596
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T77009 : โรงพยาบาลหัวหิน

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 088 645 4888
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T77009 : โรงพยาบาลหัวหิน

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 088 645 4888
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T80001 : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 086 471 4941
เวบไซต์ : www.mnst.go.th/

2T80001 : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 086 471 4941
เวบไซต์ : www.mnst.go.th/

2T80001 : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 086 471 4941
เวบไซต์ : www.mnst.go.th/

2T83001 : โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต
โทร : 081 737 8753
เวบไซต์ : www.vachiraphuket.go.th/index.php

2T83001 : โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต
โทร : 081 737 8753
เวบไซต์ : www.vachiraphuket.go.th/index.php

จำนวนทั้งหมด 584 รายการ
หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12