Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์กรได้รับการรับรองตามมคฉ. ๑

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T18004 : โรงพยาบาลมวกเหล็ก

จังหวัด : สระบุรี
โทร : 089 243 4305
เวบไซต์ : http://www.muaklekhospital.com/

1T18004 : โรงพยาบาลมวกเหล็ก

จังหวัด : สระบุรี
โทร : 089 243 4305
เวบไซต์ : http://www.muaklekhospital.com/

1T18004 : โรงพยาบาลมวกเหล็ก

จังหวัด : สระบุรี
โทร : 089 243 4305
เวบไซต์ : http://www.muaklekhospital.com/

1T20002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี
โทร : 0818651446
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T21001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

จังหวัด : ระยอง
โทร : 089 405 1669
เวบไซต์ : http://www.rayonghealth.com/web/

1T21001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

จังหวัด : ระยอง
โทร : 089 405 1669
เวบไซต์ : http://www.rayonghealth.com/web/

1T21001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

จังหวัด : ระยอง
โทร : 089 405 1669
เวบไซต์ : http://www.rayonghealth.com/web/

1T21001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

จังหวัด : ระยอง
โทร : 089 405 1669
เวบไซต์ : http://www.rayonghealth.com/web/

1T22003 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 081 652 0328
เวบไซต์ : http://www.chpho.go.th/web2014/

1T22003 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 081 652 0328
เวบไซต์ : http://www.chpho.go.th/web2014/

1T22003 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 081 652 0328
เวบไซต์ : http://www.chpho.go.th/web2014/

1T23001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

จังหวัด : ตราด
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T23001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

จังหวัด : ตราด
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T23001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

จังหวัด : ตราด
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T24001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โทร : 03 851 1640
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T24001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โทร : 03 851 1640
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T24001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โทร : 03 851 1640
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T25001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด : ปราจีนบุรี
โทร : 037 213166 ต่อ 145
เวบไซต์ : http://www.pho.in.th/

1T25001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด : ปราจีนบุรี
โทร : 037 213166 ต่อ 145
เวบไซต์ : http://www.pho.in.th/

1T25001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด : ปราจีนบุรี
โทร : 037 213166 ต่อ 145
เวบไซต์ : http://www.pho.in.th/

1T26001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

จังหวัด : นครนายก
โทร : "โทรศัพท์ 037386390 Fax 037386392 มือถือ 0818635977 E-mail: nayok260@hotmail.com"
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T26002 : โรงพยาบาลนครนายก

จังหวัด : นครนายก
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27001 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

จังหวัด : สระแก้ว
โทร : 089 834 3939
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27001 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

จังหวัด : สระแก้ว
โทร : 089 834 3939
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27001 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

จังหวัด : สระแก้ว
โทร : 089 834 3939
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27002 : โรงพยาบาลคลองหาด

จังหวัด : สระแก้ว
โทร : 081 996 5506
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27002 : โรงพยาบาลคลองหาด

จังหวัด : สระแก้ว
โทร : 081 996 5506
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27002 : โรงพยาบาลคลองหาด

จังหวัด : สระแก้ว
โทร : 081 996 5506
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27003 : โรงพยาบาลวัฒนานคร

จังหวัด : สระแก้ว
โทร : 081 428 4344
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27003 : โรงพยาบาลวัฒนานคร

จังหวัด : สระแก้ว
โทร : 081 428 4344
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27003 : โรงพยาบาลวัฒนานคร

จังหวัด : สระแก้ว
โทร : 081 428 4344
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27005 : โรงพยาบาลตาพระยา

จังหวัด : สระแก้ว
โทร : 037-269009
เวบไซต์ : https://hospital-221.business.site/

1T27006 : โรงพยาบาลอรัญประเทศ

จังหวัด : สระแก้ว
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27006 : โรงพยาบาลอรัญประเทศ

จังหวัด : สระแก้ว
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27006 : โรงพยาบาลอรัญประเทศ

จังหวัด : สระแก้ว
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30002 : โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 089 582 9903
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30003 : โรงพยาบาลบัวใหญ่

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 085 7052107
เวบไซต์ : www.buayaihospital.go.th/

1T30003 : โรงพยาบาลบัวใหญ่

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 085 7052107
เวบไซต์ : www.buayaihospital.go.th/

1T30003 : โรงพยาบาลบัวใหญ่

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 085 7052107
เวบไซต์ : www.buayaihospital.go.th/

1T30004 : โรงพยาบาลห้วยแถลง

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 083 4611995
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30005 : โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 081 5938477
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30006 : โรงพยาบาลโชคชัย

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 081282 9641
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30007 : โรงพยาบาลเสิงสาง

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 083 747 1725 , 093 347 558
เวบไซต์ : www.ss-hospital.go.th/home/

1T30008 : โรงพยาบาลหนองบุญมาก

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 093 321 5918
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30009 : โรงพยาบาลขามทะเลสอ

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 081 264 1165
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30009 : โรงพยาบาลขามทะเลสอ

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 081 264 1165
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30009 : โรงพยาบาลขามทะเลสอ

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 081 264 1165
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30010 : โรงพยาบาลขามสะแกแสง

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 089 844 1786 , 091 829 1204
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30011 : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 090 248 8329
เวบไซต์ : www.cpkhkorat.com/

1T30012 : โรงพยาบาลปากช่องนานา

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 081 075 7548
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

จำนวนทั้งหมด 972 รายการ
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 20