Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฝึกอบรม

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T30019 : โรงพยาบาลลำทะเมนชัย

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 044 756404 ต่อ 103
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30020 : โรงพยาบาลปักธงชัย

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 089 8464336
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30021 : โรงพยาบาลจักราช

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 089 864 6093

1T30022 : โรงพยาบาลพิมาย

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 089 280 6278
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30023 : โรงพยาบาลโนนแดง

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 087 870 7039
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30024 : โรงพยาบาลสีคิ้ว

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 083 371 0220
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T30025 : โรงพยาบาลชุมพวง

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 081 790 6619
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T31002 : โรงพยาบาลประโคนชัย

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T31003 : โรงพยาบาลปะคำ

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร : 097 918 3963
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T31004 : โรงพยาบาลหนองกี่

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร : 089 628 3209
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T31005 : โรงพยาบาลพุทไธสง

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร : 081 052 8267
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T31006 : โรงพยาบาลหนองหงส์

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร : 087 244 4304
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T31007 : โรงพยาบาลละหานทราย

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร : 091 8276147
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T31008 : โรงพยาบาลสตึก

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร : 081 3893792
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T31009 : โรงพยาบาลลำปลายมาศ

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร : 085 017 5231
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T31010 : โรงพยาบาลกระสัง

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร : 081 076 3610
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32002 : โรงพยาบาลชุมพลบุรี

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 087 211 9616
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32003 : โรงพยาบาลท่าตูม

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 086 247 6389
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32004 : โรงพยาบาลกาบเชิง

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 086 250 9223
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32005 : โรงพยาบาลศีขรภูมิ

จังหวัด : สุรินทร์
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32006 : โรงพยาบาลสังขะ

จังหวัด : สุรินทร์
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32007 : โรงพยาบาลปราสาท

จังหวัด : สุรินทร์
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32008 : โรงพยาบาลลำดวน

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 081 955 3649
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32009 : โรงพยาบาลโนนนารายณ์

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 098 103 1699
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32010 : โรงพยาบาลจอมพระ

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 081 9551094
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32011 : โรงพยาบาลสำโรงทาบ

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 085 611 7432
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32012 : โรงพยาบาลบัวเชด

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 091 828 8107
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32013 : โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 086 643 8000
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32014 : โรงพยาบาลศรีณรงค์

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 080 2901264
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32015 : โรงพยาบาลรัตนบุรี

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 089 630 3639
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32016 : โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 088 582 0083
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T33001 : โรงพยาบาลขุนหาญ

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร : 081 563 2567
เวบไซต์ : http://www.khunhanhos.go.th/

1T33004 : โรงพยาบาลขุขันธ์

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T33005 : โรงพยาบาลภูสิงห์

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T33006 : โรงพยาบาลกันทรลักษณ์

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร : 0849068496
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T33007 : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร : 081 2659587
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T33008 : โรงพยาบาลศิลาลาด

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร : 088 5850150
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T33010 : โรงพยาบาลศรีรัตนะ

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T33011 : โรงพยาบาลวังหิน

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T33012 : โรงพยาบาลปรางค์กู่

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร : 0892839408
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T33013 : โรงพยาบาลราษีไศล

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T34001 : โรงพยาบาลวารินชำราบ

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 086-2454361
เวบไซต์ : www.warin.go.th/warin-hospital/

1T34002 : สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 087 377 0333
เวบไซต์ : www.phoubon.in.th/

1T34003 : โรงพยาบาลตระการพืชผล

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 088 595 7726
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T34004 : โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 086 395 4549
เวบไซต์ : www.50pansa.go.th/

1T34005 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 081 0729504

1T35001 : โรงพยาบาลยโสธร

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 081 593 9103
เวบไซต์ : http://www.yasohospital.org/

1T35002 : โรงพยาบาลไทยเจริญ

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 081 876 1854
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T35003 : โรงพยาบาลทรายมูล

จังหวัด : ยโสธร
โทร :

1T35004 : โรงพยาบาลกุดชุม

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 045 789428
เวบไซต์ : http://kc-hospital.net/

จำนวนทั้งหมด 431 รายการ
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9