Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์กรได้รับการรับรองตามมคฉ. ๑

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T33012 : โรงพยาบาลปรางค์กู่

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร : 0892839408
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T33013 : โรงพยาบาลราษีไศล

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T34001 : โรงพยาบาลวารินชำราบ

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 086-2454361
เวบไซต์ : www.warin.go.th/warin-hospital/

1T34002 : สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 087 377 0333
เวบไซต์ : www.phoubon.in.th/

1T34003 : โรงพยาบาลตระการพืชผล

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 088 595 7726
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T34004 : โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 086 395 4549
เวบไซต์ : www.50pansa.go.th/

1T34005 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 081 0729504

1T35001 : โรงพยาบาลยโสธร

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 081 593 9103
เวบไซต์ : http://www.yasohospital.org/

1T35001 : โรงพยาบาลยโสธร

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 081 593 9103
เวบไซต์ : http://www.yasohospital.org/

1T35002 : โรงพยาบาลไทยเจริญ

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 081 876 1854
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T35003 : โรงพยาบาลทรายมูล

จังหวัด : ยโสธร
โทร :

1T35004 : โรงพยาบาลกุดชุม

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 045 789428
เวบไซต์ : http://kc-hospital.net/

1T35005 : โรงพยาบาลมหาชนะชัย

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 080 728 6667
เวบไซต์ : http://www.mhhos.go.th/

1T35006 : โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 081 548 3538
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T35007 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 081 068 3539
เวบไซต์ : www.loenghospital.cathosting.in.th/

1T35008 : โรงพยาบาลป่าติ้ว

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 087 879 5774
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T35009 : โรงพยาบาลค้อวัง

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 089 423 2523
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T35010 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

จังหวัด : ยโสธร
โทร : 084 472 1515

1T36001 : โรงพยาบาลชัยภูมิ

จังหวัด : ชัยภูมิ
โทร : 086 8710910
เวบไซต์ : http://cph.moph.go.th/th/

1T36002 : โรงพยาบาลคอนสวรรค์

จังหวัด : ชัยภูมิ
โทร : 086 8673610
เวบไซต์ : http://www.kswhos.com/

1T36002 : โรงพยาบาลคอนสวรรค์

จังหวัด : ชัยภูมิ
โทร : 086 8673610
เวบไซต์ : http://www.kswhos.com/

1T36003 : โรงพยาบาลบ้านแท่น

จังหวัด : ชัยภูมิ
โทร : 081 393 1140

1T36004 : โรงพยาบาลจัตุรัส

จังหวัด : ชัยภูมิ
โทร : 089 849 4841
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T36005 : โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

จังหวัด : ชัยภูมิ
โทร : 085 680 3456
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T36006 : โรงพยาบาลหนองบัวแดง

จังหวัด : ชัยภูมิ
โทร : 095 953 5189
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T36007 : โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

จังหวัด : ชัยภูมิ
โทร : 089 584 1632
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T36008 : โรงพยาบาลแก้งคร้อ

จังหวัด : ชัยภูมิ
โทร : 083 385 1462
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T36009 : โรงพยาบาลเนินสง่า

จังหวัด : ชัยภูมิ
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37001 : โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 0 4551 1944
เวบไซต์ : www.amnathos.go.th

1T37001 : โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 0 4551 1944
เวบไซต์ : www.amnathos.go.th

1T37002 : โรงพยาบาลหัวตะพาน

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 091 832 3818
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37002 : โรงพยาบาลหัวตะพาน

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 091 832 3818
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37003 : โรงพยาบาลเสนางคนิคม

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 091 6583242
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37003 : โรงพยาบาลเสนางคนิคม

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 091 6583242
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37004 : โรงพยาบาลพนา

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 091 017 9870
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37004 : โรงพยาบาลพนา

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 091 017 9870
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37005 : โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 085 0243796
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37005 : โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 085 0243796
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37006 : โรงพยาบาลลืออำนาจ

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 081 976 2760
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37006 : โรงพยาบาลลืออำนาจ

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 081 976 2760
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37007 : โรงพยาบาลชานุมาน

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 045 466303 ต่อ103
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37007 : โรงพยาบาลชานุมาน

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 045 466303 ต่อ103
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T37008 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัด : อำนาจเจริญ
โทร : 086 653 2399
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T38001 : โรงพยาบาลบึงกาฬ

จังหวัด : บึงกาฬ
โทร :
เวบไซต์ : http://bkh.moph.go.th/ton_bkhos/

1T38002 : โรงพยาบาลเซกา

จังหวัด : บึงกาฬ
โทร : 081 954 5800
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T38003 : โรงพยาบาลพรเจริญ

จังหวัด : บึงกาฬ
โทร : 095 427 3479
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T38004 : โรงพยาบาลปากคาด

จังหวัด : บึงกาฬ
โทร : 083 288 0362
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T38005 : โรงพยาบาลโซ่พิสัย

จังหวัด : บึงกาฬ
โทร : 092 679 5689
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T38006 : โรงพยาบาลศรีวิไล

จังหวัด : บึงกาฬ
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T38007 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง

จังหวัด : บึงกาฬ
โทร : 092 425 4198
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

จำนวนทั้งหมด 531 รายการ
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11