Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฝึกอบรม

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T41005 : โรงพยาบาลกุมภวาปี

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 086 222 2695
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41006 : โรงพยาบาลหนองวัวซอ

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 089 621 6161
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41007 : โรงพยาบาลเพ็ญ

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 084 273 3393
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41008 : โรงพยาบาลโนนสะอาด

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 089 863 1056
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41009 : โรงพยาบาลทุ่งฝน

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 087 9514100
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41010 : โรงพยาบาลวังสามหมอ

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 088 561 0309
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41011 : โรงพยาบาลกู่แก้ว

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 094 264 0382
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41012 : โรงพยาบาลไชยวาน

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 081 708 9294
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41013 : โรงพยาบาลน้ำโสม

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 081 964 0536
เวบไซต์ : http://www.namsomhp.com/hws/

1T41014 : โรงพยาบาลสร้างคอม

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 081 380 7220
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41015 : โรงพยาบาลศรีธาตุ

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 088 561 7233
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41016 : โรงพยาบาลหนองแสง

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 091 060 5349
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41017 : โรงพยาบาลนายูง

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 042 150073
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42001 : โรงพยาบาลเลย

จังหวัด : เลย
โทร : 089 2777773
เวบไซต์ : www.loeihospital.com/#!home/c1k9f

1T42002 : โรงพยาบาลภูหลวง

จังหวัด : เลย
โทร : 091 867 7252
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42003 : โรงพยาบาลเชียงคาน

จังหวัด : เลย
โทร : 091 062 0151
เวบไซต์ : www.ck-hospital.com/

1T42004 : โรงพยาบาลท่าลี่

จังหวัด : เลย
โทร : 087 225 0142
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42005 : โรงพยาบาลเอราวัณ

จังหวัด : เลย
โทร : 089 096 2155
เวบไซต์ : erawanhos.igetweb.com/

1T42006 : โรงพยาบาลภูเรือ

จังหวัด : เลย
โทร : 089 842 1602

1T42007 : โรงพยาบาลวังสะพุง

จังหวัด : เลย
โทร : 084 795 7911
เวบไซต์ : www.wanghospital.com/main/?

1T42008 : โรงพยาบาลภูกระดึง

จังหวัด : เลย
โทร : 081 261 1587
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42009 : โรงพยาบาลนาด้วง

จังหวัด : เลย
โทร : 096 340 1038
เวบไซต์ : www.ndhospital.com/

1T42010 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

จังหวัด : เลย
โทร : 089 715 9017
เวบไซต์ : www.dansaihospital.com/

1T42011 : โรงพยาบาลปากชม

จังหวัด : เลย
โทร : 087 236 7482
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42012 : โรงพยาบาลผาขาว

จังหวัด : เลย
โทร : 091 060 4715
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42013 : โรงพยาบาลนาแห้ว

จังหวัด : เลย
โทร : 098 105 7432
เวบไซต์ : nahaeo-hospital.blogspot.com/

1T42014 : โรงพยาบาลหนองหิน

จังหวัด : เลย
โทร : 092 608 1698
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T43002 : โรงพยาบาลโพนพิสัย

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 087 864 2850
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T43003 : โรงพยาบาลหนองคาย

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 099 463 6565
เวบไซต์ : http://www.nkh.go.th/nk/

1T43004 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 091 064 0183
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T43005 : โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 089 418 2484
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T43006 : โรงพยาบาลสังคม

จังหวัด : หนองคาย
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T44008 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 0980979919
เวบไซต์ : -

1T43008 : โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 089 841 3928
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T44002 : โรงพยาบาลโกสุมพิสัย

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 085 819 0133
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T44003 : โรงพยาบาลบรบือ

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 088 573 1044
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T44004 : โรงพยาบาลยางสีสุราช

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 087 229 9266
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T44005 : โรงพยาบาลวาปีปทุม

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 043 799110 -114
เวบไซต์ : wapihos.com/

1T44006 : โรงพยาบาลนาดูน

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 089 571 4849
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T44007 : โรงพยาบาลกันทรวิชัย

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 087 7705165

1T44009 : โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 081 934 1648
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45001 : โรงพยาบาลพนมไพร

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 089 944 1565
เวบไซต์ : http://www.pnphos.net/hosweb/

1T45002 : โรงพยาบาลจังหาร

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45003 : โรงพยาบาลหนองพอก

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 081 903 7494
เวบไซต์ : http://www.nongphok.net/

1T45004 : โรงพยาบาลธวัชบุรี

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45005 : โรงพยาบาลโพนทราย

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 081 058 2496
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45006 : โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 088 334 8873
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45008 : โรงพยาบาลจตุรพักรพิมาน

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 090 179 3790
เวบไซต์ : http://www.chatuhospital.go.th/

1T45009 : โรงพยาบาลอาจสามารถ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 081 738 5071
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45010 : โรงพยาบาลหนองฮี

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 089 842 6422
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

จำนวนทั้งหมด 431 รายการ
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9