Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์กรได้รับการรับรองตามมคฉ. ๑

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T39001 : โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

จังหวัด : หนองบัวลำภู
โทร : 089 043 9351
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T39002 : โรงพยาบาลนากลาง

จังหวัด : หนองบัวลำภู
โทร : 080 402 2060
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T39003 : โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

จังหวัด : หนองบัวลำภู
โทร : 087 944 8305
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40004 : โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 089 710 8073
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40007 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 083 141 7688
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40008 : โรงพยาบาลพล

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : -
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40009 : โรงพยาบาลสีชมพู

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 087 225 8945
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40010 : โรงพยาบาลน้ำพอง

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 086 223 8899
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40011 : โรงพยาบาลอุบลรัตน์

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 097 974 5149
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40012 : โรงพยาบาลซำสูง

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 095 658 0111
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40013 : โรงพยาบาลชนบท

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : -
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40014 : โรงพยาบาลบ้านไผ่

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 081 8732990
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40015 : โรงพยาบาลภูเวียง

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 088 573 1756
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40016 : โรงพยาบาลหนองเรือ

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 081 5448562
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40017 : โรงพยาบาลเปือยน้อย

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 080 403 3857
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40018 : โรงพยาบาลพระยืน

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : -
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40019 : โรงพยาบาลมัญจาคีรี

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 081 047 2105

1T41002 : โรงพยาบาลหนองหาน

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 081 9759218
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41003 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 081 995 1523
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41004 : โรงพยาบาลบ้านผือ

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 092 980 5896
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41005 : โรงพยาบาลกุมภวาปี

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 086 222 2695
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41006 : โรงพยาบาลหนองวัวซอ

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 089 621 6161
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41007 : โรงพยาบาลเพ็ญ

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 084 273 3393
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41008 : โรงพยาบาลโนนสะอาด

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 089 863 1056
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41009 : โรงพยาบาลทุ่งฝน

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 087 9514100
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41010 : โรงพยาบาลวังสามหมอ

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 088 561 0309
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41011 : โรงพยาบาลกู่แก้ว

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 094 264 0382
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41012 : โรงพยาบาลไชยวาน

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 081 708 9294
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41013 : โรงพยาบาลน้ำโสม

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 081 964 0536
เวบไซต์ : http://www.namsomhp.com/hws/

1T41014 : โรงพยาบาลสร้างคอม

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 081 380 7220
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41015 : โรงพยาบาลศรีธาตุ

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 088 561 7233
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41016 : โรงพยาบาลหนองแสง

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 091 060 5349
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T41017 : โรงพยาบาลนายูง

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 042 150073
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42001 : โรงพยาบาลเลย

จังหวัด : เลย
โทร : 089 2777773
เวบไซต์ : www.loeihospital.com/#!home/c1k9f

1T42002 : โรงพยาบาลภูหลวง

จังหวัด : เลย
โทร : 091 867 7252
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42003 : โรงพยาบาลเชียงคาน

จังหวัด : เลย
โทร : 091 062 0151
เวบไซต์ : www.ck-hospital.com/

1T42004 : โรงพยาบาลท่าลี่

จังหวัด : เลย
โทร : 087 225 0142
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42005 : โรงพยาบาลเอราวัณ

จังหวัด : เลย
โทร : 089 096 2155
เวบไซต์ : erawanhos.igetweb.com/

1T42006 : โรงพยาบาลภูเรือ

จังหวัด : เลย
โทร : 089 842 1602

1T42007 : โรงพยาบาลวังสะพุง

จังหวัด : เลย
โทร : 084 795 7911
เวบไซต์ : www.wanghospital.com/main/?

1T42008 : โรงพยาบาลภูกระดึง

จังหวัด : เลย
โทร : 081 261 1587
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42009 : โรงพยาบาลนาด้วง

จังหวัด : เลย
โทร : 096 340 1038
เวบไซต์ : www.ndhospital.com/

1T42010 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

จังหวัด : เลย
โทร : 089 715 9017
เวบไซต์ : www.dansaihospital.com/

1T42011 : โรงพยาบาลปากชม

จังหวัด : เลย
โทร : 087 236 7482
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42012 : โรงพยาบาลผาขาว

จังหวัด : เลย
โทร : 091 060 4715
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T42013 : โรงพยาบาลนาแห้ว

จังหวัด : เลย
โทร : 098 105 7432
เวบไซต์ : nahaeo-hospital.blogspot.com/

1T42014 : โรงพยาบาลหนองหิน

จังหวัด : เลย
โทร : 092 608 1698
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T43002 : โรงพยาบาลโพนพิสัย

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 087 864 2850
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T43003 : โรงพยาบาลหนองคาย

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 099 463 6565
เวบไซต์ : http://www.nkh.go.th/nk/

1T43003 : โรงพยาบาลหนองคาย

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 099 463 6565
เวบไซต์ : http://www.nkh.go.th/nk/

จำนวนทั้งหมด 531 รายการ
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11