Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฝึกอบรม

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T45011 : โรงพยาบาลปทุมรัตต์

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 097 309 4489
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45012 : โรงพยาบาลเชียงขวัญ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 093 538 4141
เวบไซต์ : http://www.ckhos.com/

1T45014 : โรงพยาบาลโพนทอง

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 081 050 6990
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45015 : โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45016 : โรงพยาบาลเมืองสรวง

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 091 064 3684
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45017 : โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 081 729 8489
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45018 : โรงพยาบาลเสลภูมิ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 088 569 1668
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45019 : โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 080 190 8645
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T46001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัด : กาฬสินธุ์
โทร : 084 428 4557
เวบไซต์ : http://203.157.186.15/index.php

1T47001 : โรงพยาบาลสกลนคร

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 0 4271 1615 ต่อ 1021
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47002 : โรงพยาบาลส่องดาว

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 081 974 4235
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47003 : โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 093 328 0208
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47004 : โรงพยาบาลวาริชภูมิ

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 087 213 5159
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47005 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 042 7211111 - 1204
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47006 : โรงพยาบาลอากาศอำนวย

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 086 236 1529
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47007 : โรงพยาบาลเต่างอย

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 081 261 5450
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47008 : โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนาโก

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 087 217 3540
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T48001 : โรงพยาบาลนครพนม

จังหวัด : นครพนม
โทร : 098 112 1183
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49001 : โรงพยาบาลมุกดาหาร

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 081 964 5270
เวบไซต์ : http://www.mukhos.go.th/site/

1T49002 : โรงพยาบาลคำชะอี

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 042 691085
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49003 : โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 083 077 1356
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49004 : โรงพยาบาลดอนตาล

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 042 689381
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49005 : โรงพยาบาลดงหลวง

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 085 682 1864
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49006 : โรงพยาบาลหว้านใหญ่

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 085 014 8078
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49007 : โรงพยาบาลหนองสูง

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 083 145 1447
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49008 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 080 053 4722

1T50002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่
โทร : 088 260034
เวบไซต์ : www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/

1T51001 : โรงพยาบาลแม่ทา

จังหวัด : ลำพูน
โทร : 081 387 4107
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T51002 : โรงพยาบาลลี้

จังหวัด : ลำพูน
โทร : 081 366 9854
เวบไซต์ : http://www.leehospital.org/index.php

1T51003 : โรงพยาบาลป่าซาง

จังหวัด : ลำพูน
โทร : 089 1925619
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T51004 : โรงพยาบาลลำพูน

จังหวัด : ลำพูน
โทร : 0819932089
เวบไซต์ : http://www.lpnh.go.th/newlp/

1T52002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

จังหวัด : ลำปาง
โทร : 088 268 7687
เวบไซต์ : http://www.lpho.go.th/letsgo/

1T53002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัด : อุตรดิตถ์
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T53006 : โรงพยาบาลพิชัย

จังหวัด : อุตรดิตถ์
โทร : 088 272 4547
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T53007 : โรงพยาบาลลับแล

จังหวัด : อุตรดิตถ์
โทร : 085 034 5580
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T53008 : โรงพยาบาลทองแสนขัน

จังหวัด : อุตรดิตถ์
โทร : 081 534 4466
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T55002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

จังหวัด : น่าน
โทร : 054 771669
เวบไซต์ : www.nanhealth.org/ssj2/

1T56001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

จังหวัด : พะเยา
โทร : 054-409154
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T56002 : โรงพยาบาลปง

จังหวัด : พะเยา
โทร : 088 260 3710
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T57002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

จังหวัด : เชียงราย
โทร : 086 192 2871
เวบไซต์ : 61.19.32.21/moph/

1T58001 : โรงพยาบาลปาย

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
โทร : 089 555 8527
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T58002 : โรงพยาบาลแม่สะเรียง

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
โทร : 081 603 3055
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T58003 : โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
โทร : 088 312 9519
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T60002 : โรงพยาบาลหนองบัว

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 089 437 7955
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T60003 : โรงพยาบาลพยุหะคีรี

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 088 282 2072
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T60004 : โรงพยาบาลตากฟ้า

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 089 461 1133
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T60005 : โรงพยาบาลลาดยาว

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 081 675 8695
เวบไซต์ : http://www.ladyao.org/new/index.php

1T60006 : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 094 709 5353
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T60007 : โรงพยาบาลตาคลี

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 081 284 9829
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T60008 : โรงพยาบาลชุมแสง

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 085 533 5553
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

จำนวนทั้งหมด 431 รายการ
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9