Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์กรได้รับการรับรองตามมคฉ. ๑

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T43004 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 091 064 0183
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T43005 : โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 089 418 2484
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T43006 : โรงพยาบาลสังคม

จังหวัด : หนองคาย
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T44008 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 0980979919
เวบไซต์ : -

2T44008 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 0980979919
เวบไซต์ : -

1T43008 : โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 089 841 3928
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T44002 : โรงพยาบาลโกสุมพิสัย

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 085 819 0133
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T44003 : โรงพยาบาลบรบือ

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 088 573 1044
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T44004 : โรงพยาบาลยางสีสุราช

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 087 229 9266
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T44005 : โรงพยาบาลวาปีปทุม

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 043 799110 -114
เวบไซต์ : wapihos.com/

1T44006 : โรงพยาบาลนาดูน

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 089 571 4849
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T44007 : โรงพยาบาลกันทรวิชัย

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 087 7705165

1T44009 : โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 081 934 1648
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45001 : โรงพยาบาลพนมไพร

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 089 944 1565
เวบไซต์ : http://www.pnphos.net/hosweb/

1T45002 : โรงพยาบาลจังหาร

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45003 : โรงพยาบาลหนองพอก

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 081 903 7494
เวบไซต์ : http://www.nongphok.net/

1T45004 : โรงพยาบาลธวัชบุรี

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45005 : โรงพยาบาลโพนทราย

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 081 058 2496
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45006 : โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 088 334 8873
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45008 : โรงพยาบาลจตุรพักรพิมาน

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 090 179 3790
เวบไซต์ : http://www.chatuhospital.go.th/

1T45009 : โรงพยาบาลอาจสามารถ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 081 738 5071
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45010 : โรงพยาบาลหนองฮี

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 089 842 6422
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45011 : โรงพยาบาลปทุมรัตต์

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 097 309 4489
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45012 : โรงพยาบาลเชียงขวัญ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 093 538 4141
เวบไซต์ : http://www.ckhos.com/

1T45014 : โรงพยาบาลโพนทอง

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 081 050 6990
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45015 : โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45016 : โรงพยาบาลเมืองสรวง

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 091 064 3684
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45017 : โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 081 729 8489
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45018 : โรงพยาบาลเสลภูมิ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 088 569 1668
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T45019 : โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 080 190 8645
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T46001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัด : กาฬสินธุ์
โทร : 088 572 9755
เวบไซต์ : http://203.157.186.15/index.php

1T47001 : โรงพยาบาลสกลนคร

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 0 4271 1615 ต่อ 1021
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47002 : โรงพยาบาลส่องดาว

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 081 974 4235
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47003 : โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 093 328 0208
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47004 : โรงพยาบาลวาริชภูมิ

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 087 213 5159
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47005 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 042 7211111 - 1204
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47006 : โรงพยาบาลอากาศอำนวย

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 086 236 1529
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47007 : โรงพยาบาลเต่างอย

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 081 261 5450
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T47008 : โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนาโก

จังหวัด : สกลนคร
โทร : 087 217 3540
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T48001 : โรงพยาบาลนครพนม

จังหวัด : นครพนม
โทร : 098 112 1183
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T48001 : โรงพยาบาลนครพนม

จังหวัด : นครพนม
โทร : 098 112 1183
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49001 : โรงพยาบาลมุกดาหาร

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 081 964 5270
เวบไซต์ : http://www.mukhos.go.th/site/

1T49002 : โรงพยาบาลคำชะอี

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 042 691085
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49003 : โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 083 077 1356
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49004 : โรงพยาบาลดอนตาล

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 042 689381
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49005 : โรงพยาบาลดงหลวง

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 085 682 1864
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49006 : โรงพยาบาลหว้านใหญ่

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 085 014 8078
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49007 : โรงพยาบาลหนองสูง

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 083 145 1447
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T49008 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัด : มุกดาหาร
โทร : 080 053 4722

1T50002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่
โทร : 088 260034
เวบไซต์ : www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/

จำนวนทั้งหมด 531 รายการ
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11