Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฝึกอบรม

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T76003 : โรงพยาบาลแก่งกระจาน

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 086 042 3656
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T76004 : โรงพยาบาลชะอำ

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 092 641 4165
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T76005 : โรงพยาบาลบ้านแหลม

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 081 981 2746
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T76006 : โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 085 847 7977
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T76007 : โรงพยาบาลบ้านลาด

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 085 195 2307
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T76008 : โรงพยาบาลเขาย้อย

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 081 815 1619
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77002 : โรงพยาบาลทับสะแก

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 089 081 4387
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77003 : โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 086 160 1957
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77004 : โรงพยาบาลกุยบุรี

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 081 842 3442
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77005 : โรงพยาบาลบางสะพาน

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 093 304 4628
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77006 : โรงพยาบาลปราณบุรี

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 089 836 9709
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77007 : โรงพยาบาลสามร้อยยอด

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 089 677 2334
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77008 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 081 434 3392
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80002 : โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 075-306240
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80003 : โรงพยาบาลหัวไทร

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 089-2920269
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80004 : โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0890152715
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80005 : โรงพยาบาลลานสกา

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0819564905
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80006 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80007 : โรงพยาบาลบางขัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 089-8725899
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80008 : โรงพยาบาลปากพนัง

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0817508106
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80009 : โรงพยาบาลทุ่งสง

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0634591632
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80010 : โรงพยาบาลเชียรใหญ่

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0812708173
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80011 : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0945851075
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80012 : โรงพยาบาลขนอม

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 099-4827744
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80013 : โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80014 : โรงพยาบาลชะอวด

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80015 : โรงพยาบาลสิชล

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T81001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

จังหวัด : กระบี่
โทร : 081 7883541
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T82001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

จังหวัด : พังงา
โทร : 081 272 2929
เวบไซต์ : http://www.pngo.moph.go.th/

1T83002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต
โทร : 089 873 0147
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T83016 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัด : ภูเก็ต
โทร : 095 246 9263
เวบไซต์ : www.nakhonsihealth.org/2016/

1T84001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 088 827 0960
เวบไซต์ : http://www.stpho.go.th/

1T84002 : โรงพยาบาลชัยบุรี

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 0909545280
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84003 : โรงพยาบาลพุนพิน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 083-1819315
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84004 : โรงพยาบาลดอนสัก

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84005 : โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84006 : โรงพยาบาลพนม

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 081-6068564
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84007 : โรงพยาบาลเกาะพะงัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84008 : โรงพยาบาลบ้านนาสาร

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84009 : โรงพยาบาลไชยา

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 0950397155
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84010 : โรงพยาบาลท่าฉาง

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84011 : โรงพยาบาลเคียนซา

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 089-9094206
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84012 : โรงพยาบาลวิภาวดี

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84013 : โรงพยาบาลพระแสง

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84014 : โรงพยาบาลบ้านตาขุน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84015 : โรงพยาบาลท่าชนะ

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84016 : โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84017 : โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 085 068 2436
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84018 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 091 997 1199
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84019 : โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 089 594 1040
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

จำนวนทั้งหมด 431 รายการ
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9