Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์กรได้รับการรับรองตามมคฉ. ๑

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T70002 : โรงพยาบาลปากท่อ

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 061 3981323
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70003 : โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 081 880 4936
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70004 : โรงพยาบาลบ้านโป่ง

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 081 290 2324
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70005 : โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

จังหวัด : ราชบุรี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70006 : โรงพยาบาลโพธาราม

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 086 319 8965
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70007 : โรงพยาบาลสวนผึ้ง

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 061 350 9259
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70008 : โรงพยาบาลบางแพ

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 094 675 9508
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70009 : โรงพยาบาลวัดเพลง

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 089 258 9307
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70010 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 092 253 5537
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T71001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัด : กาญจนบุรี
โทร : 082 291 1155
เวบไซต์ : http://old.kanpho.go.th/

1T72002 : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081 795 8441
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72003 : โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 0865608745
เวบไซต์ : http://www.dbhosp.com/

1T72004 : โรงพยาบาลด่านช้าง

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081 827 6820
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72005 : โรงพยาบาลสามชุก

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 089 896 7289
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72006 : โรงพยาบาลศรีประจันต์

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081 986 7506
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72007 : โรงพยาบาลอู่ทอง

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 090 909 2302
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72008 : โรงพยาบาลบางปลาม้า

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 086 092 1195
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72009 : โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 086 017 2658
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72010 : โรงพยาบาลดอนเจดีย์

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081 436 9929
เวบไซต์ : http://www.donchedihospital.net/

1T73001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

จังหวัด : นครปฐม
โทร : 085 172 8899
เวบไซต์ : http://nptho.moph.go.th

1T74001 : โรงพยาบาลสมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร
โทร : 081 694 0306
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T74002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T75001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัด : สมุทรสงคราม
โทร : 086 5408632
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T76003 : โรงพยาบาลแก่งกระจาน

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 086 042 3656
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T76004 : โรงพยาบาลชะอำ

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 092 641 4165
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T76005 : โรงพยาบาลบ้านแหลม

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 081 981 2746
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T76006 : โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 085 847 7977
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T76007 : โรงพยาบาลบ้านลาด

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 085 195 2307
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T76008 : โรงพยาบาลเขาย้อย

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 081 815 1619
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77002 : โรงพยาบาลทับสะแก

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 089 081 4387
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77003 : โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 086 160 1957
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77004 : โรงพยาบาลกุยบุรี

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 081 842 3442
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77005 : โรงพยาบาลบางสะพาน

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 093 304 4628
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77006 : โรงพยาบาลปราณบุรี

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 089 836 9709
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77007 : โรงพยาบาลสามร้อยยอด

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 089 677 2334
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T77008 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 081 434 3392
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80002 : โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 075-306240
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80003 : โรงพยาบาลหัวไทร

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 089-2920269
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80004 : โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0890152715
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80005 : โรงพยาบาลลานสกา

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0819564905
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80006 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80007 : โรงพยาบาลบางขัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 089-8725899
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80008 : โรงพยาบาลปากพนัง

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0817508106
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80009 : โรงพยาบาลทุ่งสง

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0634591632
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80010 : โรงพยาบาลเชียรใหญ่

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0812708173
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80011 : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 0945851075
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80012 : โรงพยาบาลขนอม

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 099-4827744
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80013 : โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80014 : โรงพยาบาลชะอวด

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T80015 : โรงพยาบาลสิชล

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

จำนวนทั้งหมด 531 รายการ
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11