Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์กรได้รับการรับรองตามมคฉ. ๑

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T81001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

จังหวัด : กระบี่
โทร : 081 7883541
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T82001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

จังหวัด : พังงา
โทร : 081 272 2929
เวบไซต์ : http://www.pngo.moph.go.th/

1T83002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต
โทร : 089 873 0147
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T83016 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 095 246 9263
เวบไซต์ : www.nakhonsihealth.org/2016/

1T84001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 088 827 0960
เวบไซต์ : http://www.stpho.go.th/

1T84002 : โรงพยาบาลชัยบุรี

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 0909545280
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84003 : โรงพยาบาลพุนพิน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 083-1819315
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84004 : โรงพยาบาลดอนสัก

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84005 : โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84006 : โรงพยาบาลพนม

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 081-6068564
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84007 : โรงพยาบาลเกาะพะงัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84008 : โรงพยาบาลบ้านนาสาร

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84009 : โรงพยาบาลไชยา

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 0950397155
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84010 : โรงพยาบาลท่าฉาง

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84011 : โรงพยาบาลเคียนซา

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 089-9094206
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84012 : โรงพยาบาลวิภาวดี

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84013 : โรงพยาบาลพระแสง

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84014 : โรงพยาบาลบ้านตาขุน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84015 : โรงพยาบาลท่าชนะ

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84016 : โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84017 : โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 085 068 2436
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84018 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 091 997 1199
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84019 : โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 089 594 1040
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T84020 : โรงพยาบาลเกาะสมุย

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 089 649 0922
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T85001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

จังหวัด : ระนอง
โทร : 086 943 6661
เวบไซต์ : http://www.rno.moph.go.th/

1T86001 : โรงพยาบาลท่าแซะ

จังหวัด : ชุมพร
โทร : 081 091 2369
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T86002 : โรงพยาบาลสวี

จังหวัด : ชุมพร
โทร : 081 370 0812
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90004 : โรงพยาบาลบางกล่ำ

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90005 : โรงพยาบาลสะเดา

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90007 : โรงพยาบาลเทพา

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90008 : โรงพยาบาลรัตภูมิ

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90009 : โรงพยาบาลสะบ้าย้อย

จังหวัด : สงขลา
โทร : 086-8448189
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90010 : โรงพยาบาลจะนะ

จังหวัด : สงขลา
โทร : 0817665469
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90011 : โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง(ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย)

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90012 : โรงพยาบาลควนเนียง

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T91001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

จังหวัด : สตูล
โทร : 088 828 0232
เวบไซต์ : http://www.stno.moph.go.th/index.php

1T92002 : โรงพยาบาลนาโยง

จังหวัด : ตรัง
โทร : 087 8985101
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T93001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

จังหวัด : พัทลุง
โทร : 095 438 3518
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T96001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

จังหวัด : นราธิวาส
โทร : 087 632 1669
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T96002 : โรงพยาบาลจะแนะ

จังหวัด : นราธิวาส
โทร : 081 094 7794

2T10001 : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 081 850 2696
เวบไซต์ : www.nopparat.go.th/

2T10001 : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 081 850 2696
เวบไซต์ : www.nopparat.go.th/

2T10002 : โรงพยาบาลเลิดสิน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 0816219643
เวบไซต์ : www.lerdsin.go.th/

2T10002 : โรงพยาบาลเลิดสิน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 0816219643
เวบไซต์ : www.lerdsin.go.th/

2T10003 : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 089 681 6288
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T10003 : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 089 681 6288
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T10004 : ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง รพ.หัวเฉียว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 087 351 9162
เวบไซต์ : www.hc-hospital.com/pr_map.html

2T10004 : ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง รพ.หัวเฉียว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 087 351 9162
เวบไซต์ : www.hc-hospital.com/pr_map.html

2T10005 : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 086 095 8482
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T10005 : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 086 095 8482
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

จำนวนทั้งหมด 531 รายการ
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11