Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฝึกอบรม

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T84020 : โรงพยาบาลเกาะสมุย

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
โทร : 089 649 0922
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T85001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

จังหวัด : ระนอง
โทร : 086 943 6661
เวบไซต์ : http://www.rno.moph.go.th/

1T86001 : โรงพยาบาลท่าแซะ

จังหวัด : ชุมพร
โทร : 081 091 2369
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T86002 : โรงพยาบาลสวี

จังหวัด : ชุมพร
โทร : 081 370 0812
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90004 : โรงพยาบาลบางกล่ำ

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90005 : โรงพยาบาลสะเดา

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90007 : โรงพยาบาลเทพา

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90008 : โรงพยาบาลรัตภูมิ

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90009 : โรงพยาบาลสะบ้าย้อย

จังหวัด : สงขลา
โทร : 086-8448189
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90010 : โรงพยาบาลจะนะ

จังหวัด : สงขลา
โทร : 0817665469
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90011 : โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง(ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย)

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90012 : โรงพยาบาลควนเนียง

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T91001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

จังหวัด : สตูล
โทร : 088 828 0232
เวบไซต์ : http://www.stno.moph.go.th/index.php

1T92002 : โรงพยาบาลนาโยง

จังหวัด : ตรัง
โทร : 087 8985101
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T93001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

จังหวัด : พัทลุง
โทร : 095 438 3518
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T96001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

จังหวัด : นราธิวาส
โทร : 087 632 1669
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T96002 : โรงพยาบาลจะแนะ

จังหวัด : นราธิวาส
โทร : 081 094 7794

2T10001 : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 081 850 2696
เวบไซต์ : www.nopparat.go.th/

2T10002 : โรงพยาบาลเลิดสิน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 0816219643
เวบไซต์ : www.lerdsin.go.th/

2T10003 : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 02 244 3200
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T10004 : ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง รพ.หัวเฉียว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 087 351 9162
เวบไซต์ : www.hc-hospital.com/pr_map.html

2T10005 : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 086 095 8482
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T10006 : โรงพยาบาลกรุงเทพ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 081 935 6767

2T10007 : โรงพยาบาลราชวิถี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 081 241 9959

2T10009 : โรงเรียนเสนารักษ์ กรมการแพทย์ทหารบก

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 0 2354 4442
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T10011 : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : -
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T10012 : โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 081 820 6511
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T10013 : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 081 685 7913
เวบไซต์ : http://www.pccms.ac.th

2T10014 : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 093 356 6195
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T10015 : คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทร : 0880636109
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T14001 : โรงพยาบาลอ่างทอง

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โทร : 081 132 5233
เวบไซต์ : http://ath.in.th/

2T20001 : โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

จังหวัด : ชลบุรี
โทร : 081 348 3042
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T22001 : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 086 315 6757
เวบไซต์ : http://ppkhosp.go.th/home.php

2T22002 : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 081 865 0383
เวบไซต์ : http://web.pnc.ac.th/html/

2T25002 : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

จังหวัด : ปราจีนบุรี
โทร :
เวบไซต์ : https://www.cpa.go.th/

2T30001 : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จังหวัด : นครราชสีมา
โทร : 044 235 906
เวบไซต์ : www.mnrh.go.th

2T31001 : โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จังหวัด : บุรีรัมย์
โทร : 081 876 2207
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T32001 : โรงพยาบาลสุรินทร์

จังหวัด : สุรินทร์
โทร : 086 877 1169
เวบไซต์ : http://www.surinhospital.org/

2T33002 : โรงพยาบาลศรีสะเกษ

จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T34006 : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

จังหวัด : อุบลราชธานี
โทร : 089 5788901
เวบไซต์ : http://www.sunpasit.go.th/2014/

2T40001 : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 089 422 2469
เวบไซต์ : www.scphkk.ac.th/

2T40002 : โรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 086 634 1707
เวบไซต์ : http://www.kkh.go.th/main.php

2T40003 : โรงพยาบาลศรีนครินทร์

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 087 374 0444

2T41001 : โรงพยาบาลอุดรธานี

จังหวัด : อุดรธานี
โทร : 0897125572
เวบไซต์ : http://www.udh.go.th/

2T44001 : โรงพยาบาลมหาสารคาม

จังหวัด : มหาสารคาม
โทร : 0 4374 0998
เวบไซต์ : www.mkh.go.th/

2T45020 : โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 0827601669
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T46002 : โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

จังหวัด : กาฬสินธุ์
โทร : 081 717 7077
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T50001 : โรงพยาบาลนครพิงค์

จังหวัด : เชียงใหม่
โทร : 081 724 8155
เวบไซต์ : http://www.nkp-hospital.go.th/

2T52001 : โรงพยาบาลลำปาง

จังหวัด : ลำปาง
โทร : 054-237400
เวบไซต์ : www.lph.go.th/

2T53001 : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จังหวัด : อุตรดิตถ์
โทร : 081 962 2536
เวบไซต์ : www.uttaradit-hosp.go.th

จำนวนทั้งหมด 431 รายการ
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9